💗 อุ่นใจ ด้านค่ารักษาพยาบาล

💗 ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

💗 รับเพิ่มอีก 10% สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือ BDMS (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน))

💗 คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) ฿400,000 - 1,000,000 /ครั้ง

💗 คุ้มครองค่าห้อง ฿4,000 - 10,000 /คืน

💗 ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน ฿5,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 10 ปี – 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ80 ปีบริบูรณ์)
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองของการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เนื่องจากความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือโรค การเจ็บป่วย ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 2. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เป็นครั้งแรก
 3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา120 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก