💗 อุ่นใจ ด้านค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องนอน ร.พ. และ ไม่นอน ร.พ. รวมถึงการทำฟัน

💗 คุ้มครอง 24 ชั่วโมงและทั่วโลก กรณีฉุกเฉิน

💗 คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) ฿1,200,000 - 10,000,000 /โรค

💗 คุ้มครองค่าห้อง ฿5,000 - 10,000 /คืน

💗 ปรับเปลี่ยนแผนประกันภัยเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้ตามความต้องการ

💗 ไม่บังคับทำประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. อัตราเบี้ยประกันข้างต้นสำาหรับเด็กที่ถือกรมธรรม์โดยไม่มีผู้ปกครอง / Premium is for standalone child policy only.
2. กรณีเด็กอายุ 0-4 ปีถือกรมธรรม์ร่วมกับผู้ปกครอง และมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 25 สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ค่าเบี้ยแผน 1 คือ 16,233 บาท, แผน 2 คือ 23,541 บาท, แผน แผน 3 คือ 27,336 บาท และ แผน 4 คือ 30,555 บาท / Where child age 0-4 years old include with parent and has 25% co-payment maximum to a limit of 150,000 Baht. Premium is 16,233 Baht for Premier and 23,541 Baht for Premier Plus.
3. หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / If a claim is made by any insured or covered person under the Policy during a Policy year, any No Claim Discount achieved will be lost and the status of the discount will be as at 1st policy year shown above.
4. หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / If a claim relating to the previous year is subsequently submitted and accepted, and a No Claim Discount has already been given, The Company reserves the right to deduct the equivalent monetary amount of the No Claim Discount from the value of the claim. Any No Claim Discount achieved will be lost and the status of the discount will be as at 1st policy.
5. ส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะถูกนำามาคำานวณกับเบี้ยประกันภัยพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้การเรียกร้องสินไหมภายใต้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม / The No Claim Discount applies only to the premium in respect of the basic benefts. Claims against any additional benefts in the Policy for Vision or Dental will not affect the No Claim Discount.
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี / The No Claim Discount is not available to an Insured whose age exceeds 75 years.
7. การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง กลุ่มสหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นราย ๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้ / Elective Treatment for North America, Japan, HongKong, EU Countries and Switzerland – This beneft is permitted only on a case by case basis with no guarantee of acceptance.
8. หน่วยของความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยคือ บาท / The limit unit and premium are in Thai Baht.
9. ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำานักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขึ้นต่ำา 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน / The applicant must be Thai resident or reside in Thailand at least 6 months in 12 months period.
10. การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่่ต่ำากว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน / The emergency medical evacution service shall activate while the insured person travelling more than 150 kilometres away from home for less than 90 consecutive days.
11. บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือ ค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร กรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี / The coverageof the permanent implanted medical devices and artifcial organs are subject to 5 years waiting period.
12. ข้อมูลตามเอกสารแนะนำาแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำาจำากัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำาหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท / Information in this brochure is only preliminary information provided for the applicant to consider for applying for health insurance coverage from the company, all insuring conditions shall be referred to Defnition, General Defnition, General Exclusions, and Insuring Agreement of the health insurance policy of the company.

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือโรค การเจ็บป่วย ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
  2. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เป็นครั้งแรก
  3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา120 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก