💗 อุ่นใจ ด้านค่ารักษาพยาบาล ให้พนักงานและครอบครัว

💗 ใช้สิทธิ์ เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

💗 คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน(IPD) ไม่จำกัดจำนวนวัน

💗 ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด (จ่ายตามจริง)

💗 คุ้มครองการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยนอก(OPD) สูงสุดถึง 30 ครั้งต่อปี

💗 คุ้มครองค่ารักษา โรคทางทันตกรรมให้พนักงาน

💗 ยกเว้นระยะเวลารอคอย 30 วัน กรณีเจ็บป่วยทั่วไปและอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพกลุ่มสุขสันต์ Super Boss

เช็คราคา - เบี้ยเริ่มต้น เพียง ฿13,820/คน/ปี เท่านั้น

รับประกันภัยตั้งแต่องค์กรที่มีพนักงาน 5 - 100 คน

สามัคคี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนและโรคเรื้อรัง
2. สำหรับพนักงานที่ประกอบขั้นอาชีพ 1-3 ยกเว้น กลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้ ธุรกิจสถานพยาบาล สำนักงานกฎหมาย บริษัทรักษาความปลอดภัย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ยกเว้น พนักงานในออฟฟิศ) ธุรกิจรถยนต์สาธารณะ สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส โรงงานผลิตภัณฑ์เคมี โรงงานผลิตสี กลุ่มงาน offshore พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ธุรกิจ
อู่ซ่อมรถยนต์
3. พนักงานระดับเดียวกัน จะต้องอยู่ในแผนความคุ้มครองเดียวกัน
4. คู่สมรส และ บุตร สามารถเลือกแผนความคุ้มครองเดียวกัน หรือ ต่ำกว่าพนักงาน
5. สมาชิกทุกท่านจะมีระยะเวลารอคอย 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยดังนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ มะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก โรคเกี่ยวกับทอนซิลหรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอด เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
6. แผนความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สามารถเลือกได้สูงกว่าแผนผู้ป่วยใน ได้ไม่เกิน 3 แผน
7. เงื่อนไขการรับประกันภัย
• พนักงาน 5-50 คน สมาชิกทุกคนต้องกรอก ใบแถลงสุขภาพเพิ่มเติม
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• พนักงาน 51-100 คน ไม่ต้องกรอก ใบแถลงสุขภาพเพิ่มเติม และ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เว้นแต่ พนักงานที่เลือกความคุ้มครอง
การรักษาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical
Benefit) ต้องกรอกใบแถลงสุขภาพเพิ่มเติมพร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน
8. สมาชิกที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์
9. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรืออาการที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ เดียวกัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทั้งหมด หากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งภายหลัง 45 วัน นับจากวันที่รับการ รักษาครั้งสุดท้าย จะถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่งครั้งใหม่ 10. การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติม ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก บริษัทฯล่วงหน้า ในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
11. แผนประกันภัยมีผลบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ของบริษัทฯ เท่านั้น

หมายเหตุ

* ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายรวมถึง ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป,
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และความคุ้มครองเพิ่มเติม
“การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง” (ถ้ามี)
** พนักงานใหม่ที่แจ้งเข้า ผลประโยชน์การรักษาด้านทันตกรรมจะคุ้มครองตามสัดส่วน
***เงื่อนไขการสมัครผลประโยชน์การคลอดบุตรและการแท้งบุตร ผู้สมัครแรกเข้าพนักงาน
ผู้หญิงต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 80% ของพนักงานผู้หญิงทั้งบริษัทฯ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

  1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือโรค การเจ็บป่วย ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
  2. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เป็นครั้งแรก
  3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา120 วัน(Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก